Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2008

Certifikát a zkouška

Závěrečná zkouška

V polovině výcviku účastníci absolvují zkoušku tzv. biorelease úrovně a na konci výcviku pak zkoušku terapeutické úrovně. Zkouška má povahu supervidované sesse, provedené před více pozorovateli z řad účastníků a jednoho z lektorů, po které následuje zpětná vazba pro zkoušeného ve formě zhodnocení jeho silných stránek a rovněž doporučení pro další rozvoj. A následuje rozhodnutí lektorů, zda zkouška byla absolvována úspěšně či nikoliv.

Povolené absence

Pro získání biorelease certifikátu je nutné absolvovat všech 120 bloků základního výcviku. V případě zameškání nejvýše 10 bloků je možné přihlédnout k absolvovaným blokům otevřeného úvodního workshopu (tzv. screeningu, který proběhl na přelomu listopadu a prosince 2007) a po doplnění chybějící látky na samořídících setkáních skupiny na základě instrukcí lektorů je možné uznat výcvik za absolvovaný v plné výši. V případě zameškání 11 bloků a více bloků bude postupováno a rozhodnuto individuálně s přihlédnutím k počtu zameškaných bloků a k typu promeškaných témat.

Pro získání terapeutického certifikátu je nutné absolvovat minimálně 90% ze 120 bloků pokračovací části výcviku a mít splněnou účast nebo její náhradu ze základní části výcviku. V případě větší absence nežli povolené bude postupováno a lektory rozhodnuto individuálně s přihlédnutím k počtu zameškaných bloků a k typu promeškaných témat. Je na zodpovědnosti účastníků, aby se o možnost případné náhrady zameškaných témat sami zajímali již v průběhu výcviku a ne až na jeho konci!

Certifikát

Absolventi výcviku, po splnění příslušných podmínek, obdrží certifikát Evropské školy biodynamické psychologie (ESBPE v Lübecku). Po absolvování poloviny výcviku a splnění příslušných podmínek je možné získat certifikát tzv. biorelease úrovně. Organizačně vydání certifikátu ESBPE zajišťuje organizátor výcviku.

ESBPE je akreditována u Evropské asociace pro body-psychoterapii (EABP) a to umožňuje pro ty, kdo splňují příslušné požadavky Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), získat Evropský certifikát psychoterapeuta. Případné získání tohoto certifikátu si zajišťují absolventi již sami.

Výcvik není v České republice akreditován z hlediska zdravotních pojišťoven.

Požadavky na terapeutický certifikát

Dostatečná účast na celém výcviku na celém výcviku, která je popsána výše v odstavci Povolené absence.

Úspěšná účast na zkoušce v polovině i na konci výcviku. Více o zkouškách viz výše.

Kladné posouzení lektorů, že absolvent je osobnostně zralý vykonávat roli psychoterapeuta.

Absolvování 100 hodin individuální psychoterapie. Tyto hodiny nemusí být všechny absolvovány v letech, kdy se konají výcvikové workshopy. Lze uznat i hodiny absolvované před zahájením skupinové části výcviku, ale maximálně 25 h. Nebo hodiny absolvované po skončení skupinové části (bez omezení počtu), Je ale doporučeno absolvovat alespoň 10 - 15 hodin individuální terapie v každém roce, kdy se konají výcvikové workshopy, aby mohla být optimálně zpracována témata z workshopů a aby byl podpořen sebevývoj účastníků. Nejméně 50% hodin individuální terapie musí být u psychoterapeuta pracujícího přes tělo. Podrobná pravidla pro uznávání hodin individiuální terapie obdrží účastníci e-mailem.

Zpráva popisující vlastní proces a vývoj účastníka výcviku (= já jako klient a účastník výcviku). Měla by být zahrnuta oblast vztahu k sobě, vztahu k druhým, profesní oblast, dění na skupině i v životě. Zpráva je za celé období výcviku v rozsahu nejméně 4 stránek A4. Pokud byla tato zpráva odevzdána už za první polovinu výcviku při žádosti o biorelease certfikát, podává se zpráva pouze za druhou polovinu výcviku v rozsahu nejméně 2 stránek A4.

Tři kazuistiky popisující proces práce se třemi klienty (= já jako terapeut). Každá kazuistika obsahuje stručný úvod se souhrnem anamnézy a klientovy zakázky. Dále obsahuje podrobný popis tří sezení, ze kterých bude patrná návaznost práce. Nemusí se nutně jednat o tři po sobě jdoucí sezení, ale pokud to tak není, je třeba to v kazuistice zmínit.  Podrobný popis sezení zahrnuje nejen, co se v sessi stalo, ale také myšlenkový proces odehrávající se v hlavě terapeuta - tedy např. terapeutovo chápání východiska nebo záměru sesse, okamžiky rozhodování terapeuta o výběru intervence a proč se rozhodl tak, jak se rozhodl atd. Jednotlivá sezení ani celá terapie nemusí být "úspěšné", ale měla by být patrná  autentická a upřímná reflexe terapeuta. Maximálně jedna z těchto kazuistik může být popis práce s kolegou z výcviku.

Písemná esej o metodě biodynamické body-psychoterapie a písemná odpověď na otázky z oblasti biodynamické body-psychoterapie.

Certifikát může být účastníkovi vydán až po úspěšném splnění všech uvedených podmínek a po kladném posouzení lektorů, že absolvent je osobnostně zralý vykonávat roli psychoterapeuta a že v rámci výcviku, kazuistik, písemné eseje i odpovědí na otázky z oblasti biodynamické body-psychoterapie má dostatečné znalosti a dovednosti pro tuto roli. Pokud rozhodnutí lektorů nebude kladné, pak účastník obdrží pouze potvrzení o absolvovaném počtu hodin, nikoliv certifikát terapeuta.

Tyto podmínky je možné naplnit i po ukončení workshopové části výcviku. O tom, zda daný požadavek byl úspěšně splněn a účastníkovi může být udělen certifikát, rozhoduje tým lektorů.

Požadavky na biorelease certifikát

Plné absolvování základní (biorelease) části výcviku. Podmínky pro řešení absencí viz výše v části Povolené absence.

Úspěšná účast na zkoušce na závěr základní části výcviku (biorelease zkouška).

Absolvování 40 hodin individuální psychoterapie. Pravidla a doporučení pro tyto individuální hodiny jsou stejná jako u terapeutického certifikátu. Podrobnosti obdrží účastníci e-mailem.

Zpráva popisující vlastní proces účastníka výcviku v průběhu výcviku s důrazem na vývoj a zkušenosti v individuální terapii (= já jako klient a účastník výcviku).

Zprávy (kazuistiky) popisující proces práce se dvěma klienty, u každého klienta popis dvou sezení včetně rozboru východiska sezení, jeho záměru, uvažování terapeuta, vlivu událostí, výběru intervencí a výsledeku sezení. Sezení jako takové nemusí být "úspěšné", ale mělo by být autenticky a upřímně zreflektováno.(= já jako terapeut). Jak má kazuistika vypadat je popsáno výše u terapeutického certifikátu.

Individuální terapie, popis vlastního procesu účastníka a zprávy o práci s klienty nemusí být splněny před ukončením základního výcviku a před absolvováním zkoušky. Nicméně certifikát může být účastníkovi vydán až po splnění všech zde uvedených podmínek.

Certifikát může být účastníkovi vydán až po úspěšném splnění všech uvedených podmínek. Tyto podmínky je možné naplnit i  po ukončení první poloviny, tedy základní workshopové části výcviku. O tom, zda daný požadavek byl úspěšně splněn a účastníkovi může být udělen certifikát, rozhoduje tým lektorů, včetně posouzení, že účastník splňuje základní osobnostní předpoklady pro tento certifikát.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Biodynamické masáže a práce s dotekem

Roční kurz biodynamických masáží a využití doteku (nejen) v psychoterapii, vede Honza Nejedlý, začátek kurzu 24.-26.5.2024 v Praze

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook