Dlouhodobý výcvik v integrativním bodyworku a body-psychoterapii 2023

Struktura výcviku, časový rozsah a místo konání

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2023.

Cílem je, aby Vás výcvik připravil opravdu zodpovědně a kvalitně pro práci s klienty. Celková struktura výcviku a počty hodin proto vychází ze standardů Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Ty vyžadují minimálně 1.400 h samotného výcviku (včetně 300 hodin práce s reálnými klienty).

Jak už bylo uvedeno na úvodní stránce výcviku, výcvik má dvě části - skupinovou a supervizní.

Skupinová část výcviku

Skupinová část trvá prvních 5 let a probíhá v celé výcvikové skupině, celkem 855 výcvikových hodin (45 min.). Zahrnuje sebezkušenost (250 h), teorii a metodologii (150 h), nácvik dovedností (375 h) a skupinovou supervizi práce s reálnými klienty (plánovaných je 60 h). Součástí jsou i 3 procvičovací víkendy v Praze vedené asistenty výcviku.

V každém roce skupinové části se budou konat obvykle 4 prodloužené pobytové víkendy (Hlavice-Všelibice, středa 18:15 h až neděle 14:00) a 1-2 víkendy v Praze (pátek 17:30 až neděle 15:00). Výjimečně, pokud to konkrétní část výuky bude vyžadovat, může být rozložení i jiné, např. začátek prodlouženého víkendu už v úterý večer nebo jen 3 prodloužené víkendy a k tomu 3-4 obyčejné víkendy v Praze. Skupinovou část budete zakončovat prezentací získaných dovedností před skupinou a písemným testem teoretických znalostí.

Součástí skupinové části výcviku bude i přípravný masérský kurz sportovních masáží, regionální procvičovací setkání mezi jednotlivými workshopy a samostudium doporučené literatury.

Přípravný masérský kurz

Součástí tohoto kurzu bude anatomie, detailní kontraindikace masáží a další teorie, která by jinak ve výcviku stejně musela být. A kromě toho také praktický nácvik sportovní masáže, což Vám rozšíří možnosti masážních intervencí i u klientů, kteří to budou potřebovat. Tento kurz bude nasmlouván s externí akreditovanou masérskou školou v Praze a bude se hradit zvlášť přímo této škole (aktuální cena 7.600 Kč). Kdo bude mít zájem, může následně složit akreditovanou zkoušku a získat osvědčení pro živnost masáží (aktuální cena zkoušky 2.000 Kč).

Složení této zkoušky nebude povinnou součástí výcviku, ale lze to jen doporučit, protože pokud budete na svém webu prezentovat svou práci s klienty, pak se zpravidla nevyhnete tomu, abyste zmínili, že se bude pracovat i s dotekem a případně s jistým druhem masážních ošetření. Možnost mít živnostenský list na masáže Vám tak usnadní Vaše profesní fungování po výcviku a bude Vás svým způsobem chránit. A budete mít možnost toto osvědčení získat, aniž byste museli absolvovat obvyklých 150 h výuky, jak požaduje většina jiných masérských škol.

Pokud už akreditovaný masérský kurz máte, nebudete jej muset absolvovat a platit znovu. Rovněž pokud se rozhodnete absolvovat tento kurz, případně zkoušku v jiné masérské škole dle Vašeho výběru, bude to také možné. Kurz také nebudete muset absolvovat, pokud máte např. vzdělání, kde součástí byla výuka anatomie apod. (bude posuzováno individuálně).

Regionální jednodenní setkání

Mezi jednotlivými workshopy skupinové části výcviku je doporučeno, aby se účastníci několikrát ročně sešli v menších skupinkách a procvičovali navzájem na sobě nabyté dovednosti. Za regionální jednodenní setkání lze považovat taková setkání, kterého se zúčastní alespoň 4 osoby a které trvá alespoň 4,5 h čistého času (60 min. hodiny, přestávky se nepočítají). Přítomní účastníci z takového setkání udělají zápis, který obsahuje datum, místo konání, stručný popis, čemu se věnovali, seznam přítomných a jejich podpisy. Vytištěný zápis s podpisy následně odevzdají asistentovi výcviku. Jedna takto potvrzená účast ročně se započítává do výcvikových hodin (maximálně ale 5x).

Povolené absence ve skupinové části výcviku

Pro získání závěrečného certifikátu lze tolerovat maximálně 100 výukových hodin absencí na skupinové části výcviku, pokud si účastník současně doplní důležitou chybějící látku. V případě zameškání více hodin bude postupováno a rozhodnuto individuálně. Je na zodpovědnosti účastníků, aby se o možnost doplnění důležité látky zajímali hned poté, co měli nějakou absenci, a nikoliv až na úplném konci výcviku, kdy už může být možnost náhrady obtížná.

Supervizní část výcviku

Po skončení skupinové části výcviku bude následovat supervizní část, která spočívá v individuálním plnění potřebných hodin práce s reálnými klienty a hodin supervize. Její délka tak závisí na tom, jak rychle získáte potřebné počty hodin uvedené níže. Ale i když nezměníte hned své zaměstnání a budete mít klienty jen jeden večer v týdnu, je reálné získat závěrečný certifikát do 2 let. Pokud se práci s klienty budete věnovat více, pak výcvik ukončíte i výrazně dříve.

V prvních dvou letech po skončení skupinové části se budou konat 2x ročně supervizní dny, kde se můžete ještě potkávat s celou skupinou. Tato setkání Vám budou podporou v tom, abyste dokončení supervizní části neodkládali a zdárně ji dokončili.

Část supervizních hodin (plánovaných 60 h) ale získáte už během 4. a především 5. roku skupinové části, protože už ve 4. roce skupinové části budete připraveni začít pracovat s reálnými klienty pod supervizí.

Supervizní část by měla být dokončena maximálně do 4 let od skončení skupinové části výcviku. V případě vážných důvodů (mateřství, dlouhodobá nemoc apod.) lze z tohoto pravidla získat individuálně výjimku. Je ale doporučeno ji dokončit během 2-3 let, což jak uvidíte v ilustrativním příkladu níže, lze zvládnout, i pokud budete pracovat s klienty jen jeden večer v týdnu.

Budete mít na výběr, zda výcvik chcete zakončit certifikátem z body-psychoterapie, kdy nároky budou odpovídat standardům Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) nebo certifikátem integrativního bodyworku, kdy nároky budou o něco nižší. Podrobněji dále.

Hodiny supervize a hodiny práce s reálnými klienty

Bude se rozlišovat supervize individuální, supervize v malé skupině (max. 6 osob, doporučeno 4 osoby) a supervize ve velké skupině (7 a více osob). Přičemž hodiny supervizi ve velké skupině lze případně nahradit supervizí v malých skupinkách a tu lze zase nahradit supervizí individuální.

Současně je nutné mít stanovený počet tzv. aktivních účastí, čímž je míněno, že prezentujete práci se svým klientem. V ostatních případech můžete být pouze pasivním účastníkem skupinové supervize, kdy svého klienta prezentuje někdo jiný.

Pro certifikát body-psychoterapie potřebujete celkem 300 h práce s klienty a 150 h supervize této práce, z čehož:

 • minimálně 12 h musí proběhnout jako individuální supervize,
 • dalších 48 h formou supervize v malých skupinkách,
 • a maximálně 90 h může proběhnout jako supervize ve velké skupině,
 • celkově musíte mít minimálně 30 aktivních účastí.

Pro certifikát bodyworku potřebujete celkem 200 h práce s klienty a 100 h supervize této práce, z čehož:

 • minimálně 7 h musí proběhnout jako individuální supervize,
 • dalších 20 h formou supervize v malých skupinkách,
 • a maximálně 73 h může proběhnout jako supervize ve velké skupině,
 • celkově musíte mít minimálně 15 aktivních účastí.

Je plánováno, že zhruba 60 h supervize ve velké skupině proběhne už v rámci workshopů skupinové části výcviku. Přesný počet vyplyne z toho, nakolik účastníci ve 4. roce výcviku začnou pracovat s prvními reálnými klienty, aby bylo co supervidovat. Další hodiny supervize ve velké skupině pak bude možné získat po skončení skupinové části výcviku na tzv. supervizních dnech, na kterých se bude moci sejít celá výcviková skupina a které se budou konat jednou za půl roku (nebo dle potřeby) první 2 roky po skončení skupinové části výcviku. 

Od každého účastníka se proto čekává, že od 4. roku skupinové části výcviku začne pravidelně pracovat s reálnými klienty (např. alespoň dva různí klienti s frekvencí min. 1x za 14 dnů). Pokud Vám osobní situace v této době nebude dovolovat mít reálné klienty (např. mateřství, vážná nemoc apod.), nebude to důvodem k opuštění výcviku. Ale protože nebudete moci být během výcvikových workshopů aktivním účastníkem supervize prezentujícím svou práci, budete muset o to intenzivněji být aktivním účastníkem až po skončení skupinové části výcviku.

Hodiny individuální supervize a hodiny supervize v malých skupinkách si účastníci zajišťují sami u doporučených supervizorů schválených hlavním lektorem výcviku a hradí zvlášť. Stejně tak zvlášť se bude hradit účast na supervizních dnech.

Hodiny supervize se počítají jako 45-minutové hodiny.

Sebezkušenost formou individuální terapie

Součástí výcviku je i sebezkušenost formou individuální terapie v rozsahu 50 h (počítáno jako 50-minutové hodiny). Tyto hodiny můžete získávat jak v průběhu skupinové části, tak v průběhu supervizní části. Případně lze uznat individuální terapii splňující příslušná kritéria absolvovanou v minulosti, tedy před zahájením skupinové části výcviku, ale v maximálním rozsahu 40 h.

Minimálně 35 z těchto hodin musí být terapie využívající práci s tělem. Zbývajících 15 h může být i verbální psychoterapie. Rovněž je nutné, aby tato část sebezkušenosti obsahovala zkušenost s kontinuální navazující prací u jednoho terapeuta v rozsahu minimálně 15 h. Podrobnosti dostanou účastníci emailem.

Sebezkušenost formou individuální terapie si účastníci zajišťují sami u doporučených terapeutů schválených hlavním lektorem výcviku a hradí zvlášť. Individuální terapii není sice formálně nutné absolvovat v letech, kdy se koná skupinová část výcviku, ale lze jen doporučit, aby alespoň část těchto hodin v době konání skupinové části proběhla, protože to významně podpoří sebezkušenost účastníka a jeho osobnostní růst. A pomůže mu to zpracovat a integrovat témata otevřená na workshopech skupinové části.

Ověření znalostí a obhajoba závěrečné práce

Ke konci skupinové části výcviku absolvujete prezentaci dovedností před skupinou a rovněž proběhne ověření Vašich teoretických znalostí formou písemného testu. Smyslem tohoto testu nebude zjišťovat, zda si pamatujete každý teoretický detail, který na výcviku zazněl nebo byl napsán v doporučené literatuře, ale ověřit, že máte základní pochopení obecných principů, ze kterých bude výcvik vycházet. V případě neúspěchu u tohoto testu (což je ale velmi nepravděpodobné), budete mít možnost jej ještě maximálně 2x opakovat.

V polovině skupinové části výcviku a také na jejím konci rovněž odevzdáte písemnou reflexi Vašeho sebevývoje během této doby.

Poté, co splníte i supervizní část (hodiny supervize a práce s klienty) a hodiny individuální terapie, budete výcvik ukončovat sepsáním závěrečné práce a její obhajobou. Závěrečná práce bude obsahovat dvě supervidované kazuistiky Vaší práce s klientem a teoretickou reflexi této práce. Součástí obhajoby bude také celkové posouzení Vašich kompetencí pracovat samostatně terapeuticky (posuzuje se nejen Vaše odborná připravenosti, ale i osobnostní zralost pro tuto práci).

Obhajoba závěrečné práce by měla proběhnout maximálně do 4 let od skončení skupinové části výcviku. V případě vážných důvodů (mateřství, dlouhodobá nemoc apod.) lze z tohoto pravidla získat individuálně výjimku.

Ilustrativní příklad průchodu účastníka výcvikem

Jak tedy například může prakticky vypadat Váš průchod celým výcvikem?

První 3 roky absolvujete každý rok 4 prodloužené víkendy (st-ne) v Hlavici a 1-2 víkendy v Praze. Současně, pokud Vám to situace dovoluje, každý rok absolvujete také nějaké hodiny individuální terapie (např. 8 hodin ročně).

Ve 4. roce výcviku dostanete budete připraveni a vyzváni začít pracovat s reálnými klienty.

Ve 4. a 5. roce pokračujete ve skupinové části výcviku, tedy ročně 4 prodloužené víkendy (st-ne) v Hlavici a 1-2 víkendy v Praze. Pokračujete v individuální terapii, např. 8 h ročně. A k tomu máte své první reálné klienty. Protože ale jste zatím stále zaměstnání ve své původní práci, terapii děláte jednou týdně večer. Máte dva klienty, kteří se střídají a chodí co 14 dnů na 75 min. sezení. Protože časovou jednotkou pro individuální terapii je 50 minut, každé sezení se započítá jako 1,5 terapeutické hodiny. Pokud budete takto pracovat 30 týdnů v roce, za každý rok získáte 45 h práce s klienty, za dva roky tedy 90 h. Supervizi pro tuto práci s klienty dostanete na výcvikových workshopech, kde - řekněme - budete za ty dva roky aktivně svého klienta prezentovat 4x.

Skupinovou část výcviku ukončíte závěrečnou prezentací dovedností a testem teoretických znalostí.

Po skončení skupinové části výcviku následuje supervizní část výcviku, kdy individuálně získáváte potřebné hodiny práce s klienty, hodiny supervize a zbývající hodiny individuální terapie. Se skupinou se ale můžete 2x ročně potkat na tzv. supervizním dnu.

V práci s klienty potřebujete ještě splnit 210 h (body-psychoterapie), resp. 110 h (integrativní bodywork). Pokud začnete pracovat s klienty např. polovinu pracovního týdne, pak tyto hodiny získáte za půl roku až jeden rok. V dokončení výcviku Vás bude spíše limitovat získání povinných hodin supervize.

Pokud ale zatím neuděláte životní změnu a nezačnete se terapií přímo živit, ale budete zatím mít klienty jen po večerech, tak kdyby to byli např. dva klienti týdně na 75 min. sezení a bylo by to 40 týdnů v roce, pak ročně splníte 2 x 1,5 x 40 = 120 h. Do dvou let (body-psychoterapie), resp. za cca jeden rok (integrativní bodywork)  tak můžete mít tuto část splněnou.

Současně ale musíte mít tuto svou práci supervidovanou, protože zatím nebudete mít výcvik ukončený.

Pokud ročně zvládnete 5 h individuální supervize, k tomu 3x účast v malé skupince, které se obvykle scházejí na 4 supervizní hodiny vcelku, k tomu ještě 2 účasti na supervizním dni ve velké skupině, přičemž prakticky pokaždé to bude aktivní účast (9x ročně), pak můžete mít v případě certifikátu body-psychoterapie splněno do 3 let. A v případě certifikátu integrativního bodyworku za 1,5- 2 roky.

Také si vytipujete 2-3 ze svých klientů, se kterými pracujete dlouhodoběji a u kterých se už při supervizi práce s nimi budete zaměřovat na to, že dva z nich pak budou sloužit jako podklad pro sepsání potřebných dvou kazuistik pro závěrečnou práci. Možná se rozhodnete právě pro práci s těmito klienty využít především hodiny individuální supervize. Ale to už je na Vás.

A současně v letech po skončení skupinové části výcviku nezapomínáte, že musíte ještě nasbírat zbývající hodiny individuální terapie, pokud jste to nestihli dříve.

A nakonec sepíšete, odevzdáte a obhájíte závěrečnou práci. Tedy do dvou, maximálně tří let po skončení skupinové části můžete mít hotovo a začít oficiálně pracovat samostatně. Ale i pak by měla být supervize neoddělitelnou součástí Vaší práce. V prvních letech určitě pravidelná. Později pak už třeba více ad hoc vyvolaná potřebou řešit nějakou složitost v průběhu konkrétní terapie.

Pokud ale např. od 4. roku výcviku začnete pracovat s klienty intenzivněji, nežli je uvedeno v tomto ilustrativním příkladu, můžete požadavky supervizní části výcviku začít plnit už v průběhu jeho skupinové části. Tedy mít supervizní hodiny navíc mimo výcvikovou skupinu. A výcvik celkově ukončit i do roka od skončení jeho skupinové části. 

Místo konání výcvikových workshopů

Obvyklým místem konání prodloužených víkendů Dům jógy v Hlavici (Všelibice) - mezi Mladou Boleslaví a Libercem, kde máme vhodné zázemí. Za organizaci výcviku si ale vyhrazujeme právo na změnu místa konání.

Obyčejné víkendy se budou konat v Praze a za organizaci uděláme maximum, aby to bylo vždy v místě, kde mimopražští v případě zájmu budou moci přespat na matraci ve vlastním spacáku za rozumný peníz.

před skupinou a písemným testem teoretických znalostí.

Celkový přehled hodin výcviku

Přehled hodin skupinové části výcviku (výcviková hodina má 45 min.):

 • 855 h workshopů skupinové části (včetně procvičovacích víkendů vedených asistenty a 35 h přípravného masérského kurzu k akreditované masérské zkoušce, podrobnosti níže),
 • 70 h samostudia literatury a videokurzu obecné teorie,
 • 30 h tzv. regionálních jednodenních procvičovacích setkáních, započítává se jedna účast ročně v rozsahu 6 výukových hodin,
 • 15 h sepsání reflexe osobního vývoje v polovině a na konci skupinové části.

Skupinová část celkem 970 h.

Přehled hodin ostatních částí výcviku, v závorce uvedeny hodiny pro certifikát bodyworku (supervizní hodina má 45 min., terapeutická hodina 50 min.):

 • 50 h sebezkušenost formou individuální terapie, podrobnosti níže,
 • předpokládaných 90 h (resp. 40 h) supervize mimo skupinovou část výcviku,
 • 300 h (resp. 200 h) práce s reálnými klienty pod supervizí,
 • 60 h sepsání a obhajoba závěrečné práce.

Všechny části výcviku pro certifikát body-psychoterapie tak činí 1.470 h a pro certifikát bodyworku 1.320 h.

Přerušení skupinové části výcviku (teoretická možnost)

Pokud účastník z vážných důvodů nemůže ve výcviku pokračovat a svou účast ve výcviku ukončí, v případě, že bude mít později zájem, je teoretická možnost nastoupit do dalšího běhu výcviku s tím, že nemusí znovu absolvovat tu část výcviku, kterou již absolvoval. Ovšem jako organizátoři nezaručujeme, zda se nějaký další výcvik bude konat. Proto tuto možnost označujeme jako teoretickou.

Takový účastník tu část výcviku, kterou již absolvoval a zaplatil, nemusí platit znovu, plně se do nové skupiny zapojí až v místě, kde výcvik předtím ukončil. Do té doby má účast na workshopech pouze doporučenou, nikoliv povinnou, a to za manipulační poplatek.

 

Zpět na základní informace o výcviku

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook