Oidipovské období - hledání zdrojů

Minoritská 10, Brno (i pro všechny budoucí termíny)

prožitkový seberozvojový kurz

Kurz obsazujeme postupně zájemci, kteří se přihlásili do pořadníku. Přihlášku do pořadníku najdete níže. Konkrétní termín kurzu Vám s předstihem sdělíme, až na Vás přijde řada.

Tématem kurzu bude tzv. oidipovské vývojové období, které spadá zhruba do věku 3-5 let a ve kterém se poprvé životní energie dítěte probudí ve formě erosu. Pokládají se zde základy naší pohlavní identity i základy vztahu k druhému pohlaví.

V tomto věku psychosexuální vývoj dospívá k tzv. raně genitálnímu stádiu a projevuje se mimo jiné zalíbením dítěte v rodiči opačného pohlaví. To, nakolik je tato probouzející se erotická síla v dítěti přijata či odmítnuta ze strany rodičů, pak má velký vliv i v dospělosti na to, jak prožíváme erotickou sílu sami v sobě i vůči opačnému pohlaví a nakolik jsme napojeni na hluboké zdroje své vlastní energie (nebo nakolik si je potřebujeme sami blokovat). A toto vše přirozeně silně ovlivňuje i naše partnerské vztahy.

Samotný kurz je sebezkušenostní, nikoliv výukový. Tedy nabízí možnost si na kurzu zpracovat, co v tomto období neproběhlo optimálně, a to v rámci individuální sesse v délce cca 2,5 - 3 h, kterou povede lektorka kurzu s využitím ostatních účastníků pro hraní rolí. Čas na tuto sessi je vyhrazen pro každého z účastníků. Lektorka Mona Lisa Boyesen se věnuje této problematice dlouhodobě a má velký dar témata z tohoto období probouzet a zpracovávat.

Pokud už psychoterapeuticky pracujete, tak pro Vás bude určitě přínosné pozorovat, jak lektorka pracuje. V kurzu, který končí v pondělí odpoledne, ale nebude teorie ani nebude prostor, aby lektorka vysvětlovala a učila, co, proč a jak dělá.

Výuková část

Po skončení sebezkušenostní prožitkové části obvykle následuje výuková část (v pondělí 17:30-20:00 a v úterý 10:00 - 14:00), kde je prostor se lektorky zeptat na svou vlastní sessi a položit i jakékoliv jiné otázky na intervence, které lektorka v průběhu workshopu použila. Tato výuková část je otevřena komukoliv, kdo z účastníků o ní má zájem. Nejvíce pak samozřejmě může přinést těm, kdo už terapeuticky pracují. Vemte ale, prosím, na vědomí, že se nejedná o systematickou výuku, po které byste mohli vést sesse stejným způsobem jako lektorka.

Pokud se chcete kromě prožitkové části s vlastní sessí zůčastnit i této výukové části, cena se navyšuje o 1.000 Kč. Zda se tato výuková část koná a podrobnosti o ní se dozvíte, až když Vám nabídneme účast na konkrétním termínu. Této výukové části se není možné zůčastnit samostatně, bez účasti na celém workshopu.

Část z toho, co, jak a proč při vedení sessí lektroka dělá, se můžete dovědět také v kurzu Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii.

Možnost pokračování

Po absolvování kurzu Oidipovské období je možné případně pokračovat kurzem Období dospívání - hledání zdrojů se stejnou lektorkou.

Podrobný popis, co se odehrává na kurzu - doporučujeme přečíst

Individuální sesse, pro kterou má každý účastník vyhrazený čas, není založena na verbálním zpracování Oidipovského období, ale na hluboké prožitkové práci. S pomocí Vaší hudby, kterou si přinesete, a vybraných účastníků, kteří Vám hrají důležité osoby z tohoto období (jako jsou rodiče, sourozenci a další), se emočně vrátíte k pocitům, které jste v tom období měli vůči objektu své oidipovské lásky. A následně se hledají cesty, jak uvolnit životní energii, která z různých důvodů nemohla tehdy ve Vašem těle plynout.

Všichni to známe, když se zamilujeme, jak je nejen najednou celý svět krásnější, ale jak se nám změní i pocit v těle. Jak se cítíme najednou více živí ve svém těle. Dítě v oidipovském období to má stejně. A pokud ze strany rodičů necítí přijetí svého nadšení a dětské zamilovanosti do rodiče opačného pohlaví, tento oživlý pocit musí v sobě potlačit.

V sessi na kurzu je tento oživlý stav znovu objeven a prožit. Oživlé proudění v těle je během sesse někdy tak silné, že se navenek může začít projevovat tzv. psychoorgastickým reflexem (prosíme nezaměňovat s orgasmem!). Psychoorgastický reflex je samovolný vlnovitý pohyb celého těla tak, jak jím prochází oživlá životní energie. Sám o sobě ale není vnější projev tohoto reflexu cílem sesse. Cílem je obnovit oživlé proudění uvnitř těla. V tomto smyslu Mona Lisa Boyesen velice úzce navazuje na původní Reichův přístup.

Ačkoliv z vnějšího pohledu sesse připomíná rodinné konstelace, řídí se velmi rozdílnými principy a také i ti, kdo hrají role, se řídí jinými principy než je tomu v rodinných konstelacích. Více si můžete přečíst zde.

Lektorka kurzu

Mona Lisa Boyesen Mona Lisa Boyesen, nar. 1945 v Norsku, dcera zakladatelky biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyně tohoto směru psychoterapie zaměřené na tělo, zakladatelka Evropské školy biodynamické body-psychoterapie E.S.B.P.E. v Lübecku. Více než 30 let je výcvikovou trenérkou biodynamické body-psychoterapie a pracuje jako psychoterapeutka a supervizorka. V současnosti žije v Německu a vede semináře a výcviky po celé Evropě. V České republice je součástí lektorského týmu dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v biodynamické body-psychoterapii a současně zde vede kurzy svého vlastního přístupu k péči o miminko pod názvem Alpha nursing.

Kurz bude probíhat v angličtině s tlumočením do češtiny.

Podrobněji o oidipovském období a polemika s Freudem

Jeden z největších zdrojů touhy a schopnosti milovat je spojený s tzv. oidipovskou fází vývoje dítěte. V té době vzniká první ne-symbiotický vztah dítěte se zřetelným zalíbením dcery k otci a syna k matce. Toto období je plné nevinné touhy, hravosti a idealizace rodiče opačného pohlaví. Je to období, kdy se v dítěti jeho věku přiměřeným způsobem probouzí síly erosu. Bohužel bylo toto období plné něhy dosti nešťastně ztotožněno s výjevem z řeckého mýtu o králi Oidipovi, který musel naplnit proroctví, že zabije svého otce a ožení se se svou matkou. Sigmund Feud použil tento mýtus jako příklad pro konfliktní pocity dítěte v tomto věku, které nazval „oidipovský komplex”. Ten se stal základem psychoanalytického modelu vývoje osobnosti a poruch v tomto vývoji. Oidipovský komplex kromě již zmíněného zalíbení dítěte v rodiči opačného pohlaví zahrnuje i tvrzení o tom, že dítě vnímá situaci konkurenčně a nevědomě si přeje odstranit („zabít“) rodiče stejného pohlaví. Možnost získat rodiče oapčného pohlaví jen pro sebe se ale ukáže jako nereálná a dítě se musí vypořádat s tím, že jeho přání je nenaplnitelé.

Moderní psychoanalýza zmírnila důležitost tohoto konfliktu pro chápání oidipovského vývojového období a hovoří zde o tom, že dítě v tomto věku zjistí, že mezi rodiči existuje oblast, ze které je ono vyloučeno, ačkoliv by si do ní přálo patřit. V tomto pojetí se dítě opět musí vyrovnat se zklamáním, že jeho přání nebude naplněno.

Na základě klinických zkušeností Mona Lisa Boyesen nabízí jiný pohled na toto období. Ve své práci s klienty nikdy nepozorovala, že by se např. při práci v regresi vynořovalo přání odstranit rodiče stejného pohlaví. Při regresi do tohoto období se objevují dvě bytostné potřeby dítěte.  První z nich je potřeba, aby rodič opačného pohlaví přijal a potvrdil probouzející se životní síly v dítěti včetně sil lásky, touhy a nevinné přitažlivosti. A ano - dítě může prožívat úzkost, zda toto jeho okouzlení rodičem opačného pohlaví nebude negativně vnímáno rodičem stejného pohlaví a především, zda probouzející se touha dítěte nijak nenaruší milující vztah mezi jeho rodiči. Protože druhou bytostnou touhou dítěte v tomto období není odstranění jednoho z rodičů, ale vidět rodiče jako milující se pár, aniž by se dítě se vším, co se v něm v tomto období děje, muselo cítit jako narušitel této lásky mezi jeho rodiči. Dítě si nepřeje zakoušet, že by ty krásné síly, které se v něm probouzejí, měly destruktivní dopad na jeho okolí. Pokud rodič opačného pohlaví zrale přijme a potvrdí probouzející se síly v dítěti a pokud se tím rodič stejného pohlaví necítí ohrožován, může vše proběhnout tím nejlepším způsobem, který podpoří vývoj dítěte ve zralou osobnost schopnou milovat, která má kontakt s tímto zdrojem touhy a lásky v sobě a může jej vnímat jako něco vysoce pozitivního.

Pokud ovšem reakce rodičů na probouzející se síly v dítěti nejsou zralé a přijímající, pokud samotný vztah mezi rodiči není funkční, pak je dítě zprvu velmi zmateno, protože ty nové síly v sobě, které prožívá jako pozitivní, vyvolávají v jeho nejbližším a milovaném okolí negativní reakce nebo nesoulad mezi rodiči. Dítě pak raději tyto síly erosu v sobě potlačí, protože se s nimi nemůže zcela ztotožnit jako s něčím veskrze pozitivním. K tomu ovšem dojde nevědomě a toto nevědomé potlačení pak přetrvává až do dospělosti a omezuje možnosti plného prožití erotických vztahů na dospělé rovině.

Podrobnější informace najdete v článku lektorky Mony Lisy Boyesen Revize oidipovského fenoménu z biodynamického a erogenetického pohledu. Pokud se kurzu budete účastnit, je doporučeno jako příprava na kurz si tento článek přečíst.

Časový rozsah a cena kurzu

Začátek ve čtvrtek v 18:00, konec v pondělí v 15 h. Celkem minimálně 45 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min). Začátky budou každý den v 10:00 (příp. v 9:30), konec vždy večer mezi 19 a 21 h (ale s možností protažení v nutném případě, kdy to poslední sesse ten den bude vyžadovat - počítejte s tím, pokud nebudete přespávat přímo v Brně, že pokud budete v roli, není možné odejít dříve, než poslední sesse skončí).

Cena je 9.000 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 2.000 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 7.000 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Je možné případně zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Cena vychází mimo jiné z toho, že maximální počet účastníků je omezen na 10. Pokud jste v nepříznivé finanční situaci, ale máte vážný zájem o tento kurz, nemůžeme bohužel poskytnout slevu, ale je možné se případně individuálně domluvit na splátkách tak, že část ceny příp. doplatíte až v době po konání kurzu. V takovém případě kontaktujte organizační asistentku kurzu, kontakt viz níže.

Komentář k ceně a počtu účastníků

Způsob práce lektorky Mony Lisy Boyesen se neustále vyvíjí. Výsledkem je, že v sessích, které vede, jde do větších hloubek a během jedné sesse často považuje za nezbytné se věnovat postupně i více tématům. Tím se vše stává časově náročnější, ale jako účastníci z toho dostáváte více. To je také důvodem, že od podzimu 2020 došlo ke snížení maximálního počtu účastníků jen na 10. To jsme museli zohlednit i v ceně. Ale i tak tuto cenu můžeme nabízet jen díky vstřícnosti lektorky, která netrvá na odměně, kterou by za stejně dlouhý workshop dostala v Německu. Takže můžeme děkovat její přízni, kterou má k České republice, protože jsme jedinou zemí, kde tuto svoji práci nabízí ve formě otevřených workshopů a nikoliv pouze pro účastníky dlouhodobého výcviku v biodynamické body-psychoterapii.

Jsme si vědomi, že cena není malá. Pokud její práci ale už znáte, tak víte, jak je velmi cenná a jak jedna sesse s ní na workshopech Oidipovské období nebo Období dospívání vydá bez nadsázky za rok i více obyčejné psychoterapie. A snížený počet účastníků znamená, že má na Vaši sessi opravdu dost času a není potřeba nic uspěchávat.

Možnosti ubytování

Možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře od čtvrtka do pondělí. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Účast během těhotenství

Kurzu se nemůžete účastnit, pokud jste těhotná. Je to jak v zájmu ochrany samotného těhotenství, protože na kurzu probíhají silné emoce a nikoliv jen ty pozitivní a někdy i intenzivní tělesné interakce. A také pro zdárný průběh sesse je potřeba někdy tělesných intervencí, které by nebylo možné v tomto případě použít. A velmi pravděpodobně vědomě či podvědomě byste si ani nemohla emočně dovolit jít do takové hloubky, jak by bylo potřeba. 

Pokud těhotenství plánujete, klidně se do pořadníku zapište, ten je nezávazný. Až na Vás přijde řada a nabídneme Vám konkrétní termín kurzu, dáte nám vědět, zda se zúčastníte nebo ne.

Společná účast rodinných příslušníků a partnerů

Společná účast partnerů / milenců nebo osob v příbuzenském vztahu není možná. Platí to jak pro vztahy rodič - dítě, prarodič - vnuk/vnučka, tak pro sourozenecký vztah, vztah teta/strýc - synovec/neteř nebo vztah bratranec/sestřenice. Podstatný přitom není samotný biologický vztah, ale emoční provázání. Toto pravidlo tedy platí i v případě, že se jedná o "náhradního" rodiče, např. otčíma, nebo nevlastní sourozence, se kterými jste vyrůstali či jste emočně provázáni apod. Platí také pro případy společné účasti Vás a např. partnerů Vašich rodinných příslušníků. 

Přihlašování - do pořadníku zájemců

O tento kurz je velký zájem, pokud máte zájem přihlásit se na kurz, prosím přihlašte se pomocí přihlášky níže. Zařadíte se tím do pořadníku. Až na Vás dojde řada, vyzveme Vás k zaplacení zálohy. Až okamžikem zaplacení zálohy na konkrétní termín se Vaše přihláška stane závaznou. V případě, velkého zájmu o kurz se budeme snažit s lektorkou domluvit více termínů v budoucnu.

Přihláška Oidipovské období - hledání zdrojů (pořadník zájemců)

Závazná rezervace místa na kurzu vzniká teprve po zaplacení rezervační zálohy. Rezervační zálohu zatím nezasílejte. Tu zašlete až po emailové výzvě, kterou Vám pošleme ve chvíli, kdy se dostanete na řadu podle výše zmíněného pořadníku. Pokud výzvu obdržíte, údaje pro platbu najdete v dalším odstavci. Před zaplacením rezervační zálohy doporučujeme přečtení storno podmínek níže.

Rezervační záloha ve výši 2.000 Kč se zasílá převodem na účet 2302404392 / 2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla, do zprávy pro příjemce napište slovo OIDIPUS. Případně můžete zálohu poslat složenkou typu A na tentýž účet, jako majitele účtu uveďte Institut body-psychoterapie s.r.o., Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8.

Platba ze Slovenska a dalších evropských zemí

Platba ze Slovenska: Pokud chcete zaplatit ze slovenské banky, použijte číslo účtu 2302404392 / 8330 a slovenský IBAN SK55 8330 0000 0023 0240 4392. V tom případě budete platit pouze poplatky jako za vnitrostátní převod z jedné slovenské banky do druhé. Je ovšem třeba správně určit částku v Eurech, kterou zašlete, a to kurzem Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky). Prosíme nezaměnit s kurzem Prodáváme, jak se bohužel občas děje, protože pak pošlete o zhruba 15-20 Euro méně, nežli je třeba, a my Vás budeme muset žádat o doplacení rozdílu. A použijte bankovní převod, nikoliv vklad na účet.

Platba z jiných evropských zemí: Nejlevnější způsob zaslání je přes tzv. systém SEPA, kdy odesílatel i příjemce platí  každý poplatky své bance. Pro platbu použijte tyto údaje: IBAN CZ44 2010 0000 0023 0240 4392, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, majitel účtu Institut body-psychoterapie s.r.o., Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8. Částku pošlete v Eurech, přičemž pro přepočet použijte kurz Nakupujeme podle kurzovního lístku FIO na tomto odkazu (kurzovní lístek je až na konci jejich stránky).

Důležité upozornění

Jedná se o sebezkušenostní, zážitkový kurz a některá cvičení mohou vyvolat emoční nebo fyzickou zátěž. Proto, pokud trpíte vážnějším tělesným onemocněním, u kterého může být větší fyzická zátěž nevhodná (např. některá onemocnění srdce, stavy po nedávném úrazu, ale i jiná), nebo pokud se v současnosti psychiatricky léčíte, případně jste se léčil/a s psychickými problémy v minulosti, je nezbytné o tom informovat lektora semináře nejpozději před jeho začátkem. Lektor semináře pak může snáze některá cvičení pro Vás vhodně přizpůsobit, příp. Vám ho nedoporučit. Ve výjimečných případech Vám pak případně může i nedoporučit účast na celém kurzu. Proto, pokud se Vás tato situace tělesného nebo psychického onemocnění nějak týká a budete chtít mít předem představu, zda Vás to může nějak omezit ve Vaši účasti na jednotlivých cvičeních, kontaktujte předem organizátora / lektora kurzu, se kterým situaci privátně proberete. Totožný postup platí i v případě těhotenství, kdy rovněž některá cvičení mohou být kontraindikována.

Storno podmínky

Při odhlášení 21 a více dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 500 Kč. Při odhlášení mezi 20 a 7 dny před začátkem kurzu je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení méně než 7 dnů před začátkem kurzu nebo pokud účastník do kurzu vůbec nenastoupí (nutná omluva před začátkem kurzu) je storno poplatek 2.000 Kč. V případě, že účastník do kurzu nenastoupí bez omluvy doručené před zahájením kurzu, rovná se storno poplatek již zaplacené ceně kurzovného. Pokud účastník za sebe zajistí náhradníka, snižuje se storno poplatek na 200 Kč. V případě, že účastník do kurzu nastoupil, ale ukončí jej předčasně, zaplacené kurzovné se nevrací.

Kontakty a informace

Informace - organizační asistentka kurzu:
Jana Mártonová, tel.: 737 658 953, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiální organizace kurzu - tato adresa neslouží pro zasílání přihlášek:
Institut body-psychoterapie s.r.o., Františka Kadlece 1514/4, 180 00 Praha 8, IČ: 17085748 
jednatel Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zpět na začátek stránky

Revize oidipovského fenoménu

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s psychoterapií zaměřenou na tělo, vede
Mgr. Ivana Krahulcová,
27.-29.9.2024 v Hradci Králové

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových-Lowenových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook