Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2008

Rozpis workshopů a finance

Zde uvedené informace se týkají pouze výcviku zahájeného v roce 2008. Pro nově otevíraný výcvik hledejte informace v příslušných částech hlavního menu.

Časový rozsah

Pokračovací část psychoterapeutického výcviku sestává ze 120 výcvikových bloků, jeden blok má rozsah 4 výukových hodin po 45 min čistého času. Čas přestávek se nezapočítává. Tento rozsah výuky bude rozložen do přibližně 11 workshopů s průměrnou délkou 10 bloků. Obvykle se konají dva až tři bloky denně. Celková doba, do které bude pokračování rozloženo, je 2,5-3 roky.

Součástí pokračovací části jsou i 2-3 samořídící víkendová setkání skupiny bez lektorů. Tyto víkendy se nezapočítávají do počtu 120 bloků. V rámci 120 výcvikových bloků bude součástí výcviku i závěrečná zkouška.

Termíny pokračovací části výcviku

12. výcvikový workshop: 19.-23.1.2011, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

Samořídící workshop: 25.-27.3.2011, rozsah cca 5 bloků, místo konání Praha. Začátek v pátek v 19h, konec na dohodě účastníků.

13. výcvikový workshop: 18.-22.5.2011, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

Samořídící workshop: 26.-28.8.2011, rozsah cca 5 bloků, místo konání Praha. Začátek v pátek v 19h, konec na dohodě účastníků.

14. výcvikový workshop: 27.9.-2.10.2011, rozsah 12 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek v úterý v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

15. výcvikový workshop: 23.-27.11.2011, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

16. výcvikový workshop: 18.-22.1.2012, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

Samořídící workshop: 24.2.-26.2.2012, rozsah 5 bloků, místo konání Praha. Začátek v pátek v 19h, konec v neděli ve 13h.

17. výcvikový workshop: 28.3.-1.4.2012, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

Samořídící workshop: 8.6.-10.6.2012, rozsah 5 bloků, místo konání Praha. Začátek v pátek v 19h, konec v neděli ve 13h.

18. výcvikový workshop: 23.-29.7.2012, rozsah 14 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek v pondělí v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

19. výcvikový workshop: 17.-21.10.2012, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 18:15 večeří, program začíná v 19h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

20. výcvikový workshop: 23.-27.1.2013, rozsah 10 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve středu v 19h večeří, program začíná ve 20h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

21. výcvikový workshop: 9.-14.4.2013, rozsah 12 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve úterý v 19h večeří, program začíná v 20h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

22. výcvikový workshop: 20.-25.8.2013, rozsah 12 bloků, místo konání Dům jógy Hlavice, začátek ve úterý v 19 večeří, program začíná v 20h, konec v neděli obědem mezi 14-15h.

Finance pokračovací části výcviku

Cena výcviku je 500 Kč za každý výcvikový blok plus náklady na pronájem sálu a pomůcek (matrace apod.) rozpočítané mezi účastníky. Tato cena platí, pokud bude počet členů skupiny 18 a více. V případě počtu členů skupiny 17 a méně se cena za jeden blok navyšuje o 15 Kč za každého chybějícího do počtu 18. Tedy v případě 17 členů je cena 515 Kč/blok až postupně při 10 členech je cena 620 Kč/blok. Počet 10 je nejmenší počet účastníků, při kterém může výcvik dále pokračovat.
Účastníci platí všechny bloky výcviku bez ohledu na to, zda na nich byli přítomni či je zameškali. V případě nákladů na pronájem sálu a pomůcek se vždy rozpočtou rovnoměrně konkrétní náklady na daný workshop mezi ty účastníky, kteří se ho zúčastnili, byť jen částečně.

Na počátku se účastníci zavážou k účasti na prvních 60 blocích výcviku. Po jejich skončení bude následovat závazek na dalších 60 bloků. Přijetí závazku účastníci stvrdí zaplacením zálohy 1000 Kč na každý plánovaný workshop v daném období. Pokud účastník svůj závazek nedodrží a ukončí výcvik před uplynutím daného období, záloha na zbývající workshopy tohoto období propadá ve prospěch organizátora. Organizátor takto propadnuté zálohy použije ve prospěch účastníků během posledního období (např. pro snížení poslední splátky za výcvik). Pokud účastník ukončí svou účast na konci období, ke kterému se zavázal, může z výcviku odejít bez finanční ztráty.

Účastnici budou dostávat postupně rozpis plateb tak, že vždy zaplatí předem doplatek na nadcházející workshop.

Číslo účtu ve FIO bance pro zasílání peněz převodem je 2400046111/2010, jako variabilní symbol uveďte prvních šest čísel vašeho rodného čísla.

Pokud budete chtít vystavit fakturu, požádejte o ní, prosím, předem a současně uveďte Vaše fakturační údaje.

Povolené absence

Pro získání biorelease certifikátu je nutné absolvovat všech 120 bloků základního výcviku. V případě zameškání nejvýše 10 bloků je možné přihlédnout k absolvovaným blokům otevřeného úvodního workshopu (tzv. screeningu, který proběhl na přelomu listopadu a prosince 2007) a po doplnění chybějící látky na samořídících setkáních skupiny na základě instrukcí lektorů je možné uznat výcvik za absolvovaný v plné výši. V případě zameškání 11 bloků a více bloků bude postupováno a rozhodnuto individuálně s přihlédnutím k počtu zameškaných bloků a k typu promeškaných témat.

Pro získání terapeutického certifikátu je nutné absolvovat minimálně 90% ze 120 bloků pokračovací části výcviku a mít splněnou účast nebo její náhradu ze základní části výcviku. V případě větší absence nežli povolené bude postupováno a lektory rozhodnuto individuálně s přihlédnutím k počtu zameškaných bloků a k typu promeškaných témat. Je na zodpovědnosti účastníků, aby se o možnost případné náhrady zameškaných témat sami zajímali již v průběhu výcviku a ne až na jeho konci!

Zkoušky - závěrečná a po základní části výcviku

Po absolvování základní části výcviku účastníci absolvují zkoušku tzv. biorelease úrovně a na konci výcviku pak zkoušku terapeutické úrovně  Zkouška má povahu supervidované sesse, provedené před více pozorovateli z řad účastníků a jednoho z lektorů, po které následuje zpětná vazba pro zkoušeného ve formě zhodnocení jeho silných stránek a rovněž doporučení pro další rozvoj. A následuje rozhodnutí lektorů, zda zkouška byla absolvována úspěšně či nikoliv.

Požadavky na certifikát

Absolventi výcviku, po splnění příslušných podmínek, obdrží certifikát Evropské školy biodynamické psychologie (ESBPE v Lübecku). Po absolvování poloviny výcviku a splnění příslušných podmínek je možné získat certifikát tzv. biorelease úrovně. 

ESBPE je akreditována u Evropské asociace pro body-psychoterapii (EABP) a to umožňuje po ty, kdo splňují příslušné požadavky Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), získat Evropský certifikát psychoterapeuta. Případné získání tohoto certifikátu si zajišťují absolventi již sami.

Požadavky na terapeutický certifikát

Dostatečná účast na celém výcviku, která je popsána výše v odstavci Povolené absence.

Úspěšná účast na zkoušce v polovině i na konci výcviku. Více o zkouškách viz výše.

Kladné posouzení lektorů, že absolvent je osobnostně zralý vykonávat roli psychoterapeuta.

Absolvování 150 hodin individuální psychoterapie. Tyto hodiny nemusí být absolvovány v letech, kdy se konají výcvikové workshopy. Lze uznat i hodiny absolvované před nebo po této době, ale je doporučeno absolvovat alespoň 15 hodin individuální terapie v každém roce, kdy se konají výcvikové workshopy, aby mohla být optimálně zpracována témata z workshopů a aby byl podpořen sebevývoj účastníků. Nejméně 50% hodin individuální terapie musí být u psychoterapeuta pracujícího přes tělo.

Zpráva popisující vlastní proces a vývoj účastníka výcviku (= já jako klient a účastník výcviku). Měla by být zahrnuta oblast vztahu k sobě, vztahu k druhým, profesní oblast, dění na skupině i v životě. Zpráva je za celé období výcviku v rozsahu nejméně 4 stránek A4. Pokud byla tato zpráva odevzdána už za první polovinu výcviku při žádosti o biorelease certfikát, podává se zpráva pouze za druhou polovinu výcviku v rozsahu nejméně 2 stránek A4.

Tři kazuistiky popisující proces práce se třemi klienty (= já jako terapeut). Kazuistika obsahuje stručný úvod se souhrnem anamnézy a klientovy zakázky. Dále obsahuje podrobný popis tří sezení, ze kterých bude patrná návaznost práce. Nemusí se nutně jednat o tři po sobě jdoucí sezení, ale pokud to tak není, je třeba to v kazuistice zmínit.  Podrobný popis sezení zahrnuje nejen, co se v sessi stalo, ale také myšlenkový proces odehrávající se v hlavě terapeuta. - tedy např. terapeutovo chápání východiska nebo záměru sesse, okamžiky rozhodování terapeuta o výběru intervence a proč se rozhodl tak, jak se rozhodl atd. Jednotlivá sezení ani celá terapie nemusí být "úspěšné", ale měla by být patrná autentická a upřímná reflexe terapeuta. Maximálně jedna z těchto kazuistik může být popis práce s kolegou z výcviku.

Písemná esej o metodě biodynamické psychoterapie a písemná odpověď na otázky z oblasti biodynamické psychoterapie. Otázky obdrží účastníci od lektorů.

Certifikát může být účastníkovi vydán až po úspěšném splnění všech uvedených podmínek a po kladném posouzení lektorů, že absolvent je osobnostně zralý vykonávat roli psychoterapeuta a že v rámci výcviku, kazuistik, písemné eseje i odpovědí na otázky z oblasti biodynamické psychoterapie má dostatečné znalosti a dovednosti pro tuto roli. Pokud rozhodnutí lektorů nebude kladné, pak účastník obdrží pouze potvrzení o absolvovaném počtu hodin, nikoliv certifikát terapeuta.

Tyto podmínky je možné naplnit i po ukončení workshopové části výcviku. O tom, zda daný požadavek byl úspěšně splněn a účastníkovi může být udělen certifikát, rozhoduje tým lektorů.

Požadavky na biorelease certifikát

Plné absolvování základního výcviku. Podmínky pro řešení absencí viz výše v části Povolené absence.

Úspěšná účast na zkoušce na závěr základního výcviku. 

Individuální psychoterapie v rozsahu 60 hodin, z toho nejméně 30 hodin v psychoterapii zaměřené na tělo, ostatní hodiny mohou být v jiném uznávaném psychoterapeutickém směru. a mohly být absolvovány i před započetím výcviku.

Zpráva popisující vlastní proces účastníka výcviku v průběhu výcviku s důrazem na vývoj a zkušenosti v individuální terapii (= já jako klient a účastník výcviku).

Zprávy popisující proces práce se dvěma klienty, u každého klienta popis dvou sezení včetně rozboru východiska sezení, jeho záměru, uvažování terapeuta, vlivu událostí, výběru intervencí a výsledeku sezení. Sezení jako takové nemusí být "úspěšné", ale mělo by být autenticky a upřímně zreflektováno.(= já jako terapeut).

Individuální terapie, popis vlastního procesu účastníka a zprávy o práci s klienty nemusí být splněny před ukončením základního výcviku a před absolvováním zkoušky. Nicméně certifikát může být účastníkovi vydán až po splnění všech zde uvedených podmínek.

Certifikát může být účastníkovi vydán až po úspěšném splnění všech uvedených podmínek. Tyto podmínky je možné naplnit i  po ukončení první poloviny, tedy základní workshopové části výcviku. O tom, zda daný požadavek byl úspěšně splněn a účastníkovi může být udělen certifikát, rozhoduje tým lektorů, včetně posouzení, že účastník splňuje základní osobnostní předpoklady pro tento certifikát.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook