Podmínky účasti na pořádaných akcích

Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o., IČ: 28379683

Podmínky se vztahují na kurzy a další akce zveřejněné na stránkách www.vycviky.cz a organizované subjektem Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o., Havanská 194/22, 170 00 Praha 7, IČ: 28379683 (dále jen organizátor). Kontaktní údaje: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. +420 608 888 867.

Podmínky se vztahují na osoby, které vyplní a odešlou online přihlášku na některý z kurzů či jiných akcí pořádaných organizátorem (dále jen účastník).

Pokud se v podmínkách hovoří o organizované či pořádané akci nebo kurzu, myslí se tím také workshop, seminář, přednáška nebo výcvik.

Práva a povinnosti organizátora

Organizátor se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby se daný kurz či akce v ohlášeném termínu konala a aby výuka a vedení kurzu bylo na náležité odborné úrovni.

Organizátor zajistí ze své strany (osoby, podílející se na organizaci a vedení akce) zachování diskrétnosti o všech skutečnostech, které budou součástí výukového procesu, a bude chránit důstojnost frekventantů i jejich nepřítomných blízkých i po ukončení kurzu v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Organizátor má právo ukončit účast účastníka na pořádaném kurzu či jiné akci, pokud tento neplní závazky vyplývající z jeho účasti na kurzu, především závazky finanční nebo závazek diskrétnosti.

Ve výjimečném případě může organizátor ukončit studium účastníka před ukončením kurzu či jiné pořádané akce z důvodů rozhodnutí lektorů s vysvětlením důvodů. V takovém případě bude účastníkovi vrácena poměrná část zaplacené ceny.

Práva a povinnosti účastníka

Pořádané kurzy a akce jsou převážně sebezkušenostní. Účastník vstupuje do kurzu či jiné akce z vlastní vůle a je připraven k aktivní práci na sebepoznání tak, aby rozšířil svůj lidský a příp. terapeutický potenciál, a bude v tomto smyslu k dispozici ostatním účastníkům kurzu. Současně veškerá cvičení a techniky, které mohou být součástí kurzu, jsou vždy pouze nabídkou a účastník má právo si svobodně zvolit, zda se daného cvičení bude nebo nebude účastnit - podrobnoěji viz dále v části Etická pravidla.

Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k účastníkům zvolené akce a k ostatním osobám v místě programu.

Účastník bere na vědomí, že pořádané kurzy a další akce nejsou náhradou psychoterapeutického či lékařského ošetření.

Účastník se zavazuje k naprosté diskrétnosti o všech informacích, vztahujících se k ostatním účastníkům i k jejich nepřítomným blízkým, a to i po ukončení kurzu či jiné akce.

Jakýkoliv záznam foto, video nebo audio během kurzu může být vždy pořizován jen s výslovným souhlasem lektora a všech účastníků a pouze v těch situacích, kdy nedochází k emočnímu procesu u někoho z účastníků. Takto pořízený záznam může sloužit jen pro Vaše vlastní studijní účely nebo pro sdílení v této skupině. Jakékoli šíření záznamů mimo tento okruh není dovoleno. Závažné porušení tohoto pravidla může být důvodem pro vyloučení z kurzu.

Účastník, který by chtěl jakoukoliv formou publikovat nějakým způsobem dění na kurzu, a to i pouze na obecné rovině, se zaručuje, že toto vykoná pouze s písemným souhlasem organizátora a lektorů semináře.

Účast na kurzu není možná v případě, že účastník je aktuálně nakažen infekční chorobou.

Účastník se zavazuje platit jednotlivé splátky na cenu kurzu či jiné pořádané akce podle předem oznámeného rozpisu. Po dohodě s organizátorem je možné splátky posunout či rozložit, ale je třeba, aby taková dohoda byla uzavřena do termínu splatnosti dané splátky.

Pokud má účastník nedoplatek na některý z dřívějších kurzů inzerovaných na www.vycviky.cz, organizátor má právo odmítnout přihlášku takového účastníka. V případě, že dřívější kurz byl organizovaný organizátorem, započte organizátor zaplacenou zálohu na nový kurz vůči nedoplatku z kurzu dřívějšího. V ostatních případech po odmítnutí přihlášky účastníka se zaplacená záloha vrací celá zpět.

Účastník bere na vědomí, že pořádané kurzy a další akce jsou sebezkušenostní a účast na nich může být spojena s určitou fyzickou i emocionální zátěží a také prováděná cvičení mohou mít i určité kontraindikace.

Je povinností účastníka aktivně vyhledat lektora kurzu ještě před jeho začátkem a informovat ho, pokud má nějaké fyzické či psychické omezení. Lektorovi to umožní jej upozornit, pokud by některá cvičení pro něj nebyla vhodná. Lektor bývá obvykle přítomen v jiné místnosti v místě konání nejméně 15 minut před začátkem kurzu. Požádejte proto asistenta kurzu o zprostředkování setkání ještě před začátkem. Jedná se např. o pohybová omezení, dřívější nebo současnou psychiatrickou léčbu, o stav těhotenství a další. Povinnost a zodpovědnost účastníka informovat lektora platí i v případě, že se jeho stav změnil až v průběhu kurzu a vyskytla se nová fyzická či psychická omezení. Lektor je vázán mlčenlivostí o sdělených skutečnostech.

Storno podmínky

Konkrétní storno podmínky jsou uvedeny u každého pořádaného kurzu nebo jiné akce na webové stránce kurzu na webu www.vycviky.cz.

Zrušení kurzu, akce nebo změna osoby lektora

Organizátor má právo pořádanou akci zrušit, pokud není schopen zajistit její řádné konání v dobré kvalitě (např. při onemocnění lektora apod.). Pokud dojde ke zrušení před zahájením akce, organizátor vrátí účastníkům celé zaplacené kurzovné. Pokud dojde ke zrušení až v průběhu akce, účastník má nárok na vrácení poměrné části ceny.

Organizátor má také právo na změnu lektora kurzu či akce ze závažných důvodů. Pro posouzení nároků účastníka v takové situaci se za změnu lektora považuje situace, kdy kurz byl inzerován tak, že jej povede jediný konkrétní lektor a dojde k jeho změně. Za změnu lektora se naopak nepovažuje situace, kdy kurz byl inzerován tak, že jej povede více různých lektorů, ať už současně nebo jednotlivé části kurzu různí lektoři, a dojde ke změně poměru přítomnosti jednotlivých lektorů nebo některý z lektorů na kurzu vůbec nebude nebo naopak do lektorského týmu přibude někdo nový.

Pokud dojde ke změně lektora kurzu nebo pořádané akce podle definice v předchozím odstavci ještě před zahájením kurzu, má přihlášený účastník právo se z akce odhlásit bez uplatnění storno podmínek, pokud tak učiní neprodleně po oznámení změny lektora. Pokud dojde ke změně lektora už v průběhu kurzu a je to kurz maximálně jednovíkendový, včetně prodlouženého víkendu, má účastník právo z účasti odstoupit s tím, že je mu vrácena poměrná část ceny. Pokud dojde ke změně lektora u vícevíkendových kurzů až po skončení prvního víkendu, účastník toto právo se odhlásit bez storna nemá - uplatní se standardní storno podmínky.

 

Etická pravidla pro účast na kurzech

Prakticky všechny pořádané kurzy a akce jsou v nějaké míře sebezkušenostní a tedy dochází ke sdílení osobních informací ve dvojicích nebo malých skupinkách, případně před celou skupinou. Aby toto vše mohlo probíhat v bezpečném prostoru, je zde několik zásad, které se svým vstupem do kurzu zavazujete dodržovat.

Nevynášení informací mimo skupinu – vše, co se osobního na kurzu odehraje a co se osobního dozvíte o ostatních účastnících, s nikým mimo skupinu nesdílíte. Co můžete volně sdílet, je Váš vlastní proces, který se na kurzu případně odehrál.

Protože se často pracuje ve dvojicích nebo malých skupinkách, platí obdobné pravidlo i zde – co se odehraje ve dvojici nebo malé skupince, je soukromou záležitostí této dvojice (skupinky) a bez souhlasu dotčených osob informace nesdílíte s ostatními účastníky ve skupině. Toto se např. týká i situace, kdy jste pracovali ve dvojici a byli jste v roli terapeuta a máte supervizní otázku na lektora před celou skupinou – pokud potřebujete k položení otázky sdělit něco z procesu Vašeho kolegy/kolegyně, kteří byli ve dvojici s Vámi v roli klienta, je třeba mít jeho/její souhlas.

Kolik toho osobního sdělíte při práci ve dvojici, malé skupince nebo před celou skupinou, je vždy Vaše svobodná volba a nikdo Vás nemůže nutit sdílet více, než si sami přejete. Máte kdykoliv právo odmítnout sdílet to, co si sdílet nepřejete. V tomto smyslu je důležité vzít sám/a za sebe zodpovědnost.

Všechna cvičení, techniky a instrukce ze strany lektora a asistentů jsou vždy nabídkou, kterou můžete svobodně přijmout nebo i odmítnout a některých cvičení se případně neúčastnit nebo svou účast v probíhajícím cvičení přerušit a např. zůstat pouze v roli pozorovatele. Je důležité vzít za sebe zodpovědnost a nenutit sami sebe do aktivit, o kterých víte, že je dělat nechcete. V případě potřeby je možné i na nějakou dobu opustit místnost, kde se kurz odehrává – ale pouze za podmínky, že o tom vždy předem informujete lektora nebo asistenty, že se na nějakou dobu vzdalujete z místnosti a programu.

Protože v kurzu se pracuje často ve dvojicích nebo malých skupinkách, je důležité, abyste dodržovali časy začátků programu a neomezovali pozdními příchody sebe i ostatní v plném využití programu kurzu.

Pokud by kurz vyvolal silné emoce nebo prožitky, které nedokážete sami zpracovat a nemůžete téma otevřít před celou skupinou, nenechávejte si takovou situaci pro sebe, ale kontaktujte lektora nebo některého z asistentů (např. během přestávky).

Pokud by se takové emoce objevily až po skončení kurzu, můžete si u nás vyžádat kontakt na lektora kurzu a dle jeho možností si s ním domluvit konzultaci, případně Vám pomůžeme najít někoho jiného vhodného, pokud by konzultace u lektora nebyla možná.

Sebezkušenostní práce na kurzu není primárně postavena na zpracovávání skupinové dynamiky (tedy vztahu mezi účastníky navzájem nebo vztahu k lektorovi či asistentům, přičemž tyto vztahy jsou vždy zkresleny tzv. přenosem a projekcemi). Skupinové dynamice bude věnována pozornost pouze tehdy, pokud by vznikla napětí a záležitosti, které brání dalšímu dobrému pokračování kurzu. Pokud budete vnímat, že takové napětí u Vás nebo ve skupině existuje, je na Vás, abyste požádali lektora o řešení této situace.

Lektor/lektoři a asistenti daného kurzu (včetně tlumočníka, pokud je na kurzu přítomen), pracují spolu jako tým a pro dobrou práci se skupinou je nutné, aby spolu mohli volně sdílet informace, které o účastnících a od účastníků mají. Proto počítejte s tím, že pokud něco svěříte soukromě některé z těchto osob, že tyto informace budou sdíleny v rámci celého týmu.

S kým budete cvičit nebo pracovat ve dvojici nebo malé skupince je výlučně Vaše volba. Pokud na Vás do dvojice "zbude" někdo, s kým si nepřejete pracovat, komunikujte otevřeně vzniklou situaci s lektorem a asistenty, kteří Vám pomohou najít vhodné řešení.

Pokud během kurzu budete pracovat ve dvojici či malé skupince a součástí dvojice či skupinky bude asistent kurzu, který bude doplňovat počet účastníků, platí striktní pravidlo, že asistent jde do role klienta vždy až jako poslední. Jako účastníci tedy v tomto případě nemáte možnost volby. Důvody jsou praktické, neboť se může stát, že po absolvování prvního kola se počet účastníků daného cvičení změní.

U delších kurzů (vícevíkendové, roční apod.) mohou platit etická pravidla rozšířená o situace tzv. podvojných vztahů. Pokud se to daného kurzu či akce týká, účastníci budou s těmito rozšířenými etickými pravidly seznámeni předem e-mailem a svým vstupem do kurzu se je zavazují dodržovat.

 

Tyto podmínky účasti platí od 10.6.2018.

 

Zpět na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Zasíláme zhruba 4-7x ročně, pokud se na našem webu objeví nějaký nový termín kurzu či jiné akce. V každém e-mailu je odhlašovací odkaz. Více viz naše Zásady ochrany osobních údajů.

Aktuální akce:

Pestrý víkend párových technik

Prožitkový prodloužený víkend, na kterém se budeme setkávat vzájemně v polaritě mužské a ženské energie,   vede Tomáš Morcinek,
29.8.-1.9.2024 v Nesměni

Úvod do biodynamických masáží

Praktická sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu, vede
Honza Nejedlý
13.-15.9. 2024 v Brně 29.11.-1.12.2024 v Praze

Úvod do body-psychoterapie

Seznámení se s psychoterapií zaměřenou na tělo, vede
Mgr. Ivana Krahulcová,
27.-29.9.2024 v Hradci Králové

Video kurz Úvod do psychosomatiky

Celostní pohled na člověka a jeho zdraví přednáší
MUDr. Dana Hlaváčková

Video kurz Reichových-Lowenových charakterových typů

Esence typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, přednáší
MUDr. Tomáš Morcinek

Přepis limbického otisku (Elena Tonetti)

V řízené imaginaci zhmotníte naplnění nejhlubších tužeb z dětství, aby Váš nervový systém získal zcela novou zkušenost, vede
MUDr. Tomáš Morcinek,
online

Přidejte se k nám na:

Facebook