Psychoterapeutický výcvik v biodynamické body-psychoterapii 2011

Certifikát a zkouška

Závěrečná zkouška

V polovině výcviku účastníci absolvují zkoušku tzv. biorelease úrovně a na konci výcviku pak zkoušku terapeutické úrovně  Zkouška má povahu supervidované sesse, provedené před více pozorovateli z řad účastníků a jednoho z lektorů, po které následuje zpětná vazba pro zkoušeného ve formě zhodnocení jeho silných stránek a rovněž doporučení pro další rozvoj. A následuje rozhodnutí lektorů, zda zkouška byla absolvována úspěšně či nikoliv.

Certifikát

Absolventi výcviku, po splnění příslušných podmínek, obdrží certifikát Evropské školy biodynamické psychologie (ESBPE v Lübecku). Po absolvování poloviny výcviku a splnění příslušných podmínek je možné získat certifikát tzv. biorelease úrovně. Organizačně vydání certifikátu ESBPE zajišťuje organizátor výcviku.

ESBPE je akreditována u Evropské asociace pro body-psychoterapii (EABP) a to umožňuje pro ty, kdo splňují příslušné požadavky Evropské asociace pro psychoterapii (EAP), získat Evropský certifikát psychoterapeuta. Případné získání tohoto certifikátu si zajišťují absolventi již sami.

Pokud v průběhu výcviku bude založena česká pobočka ESBPE nebo obdobná organizace, bude certifikát vystaven touto českou organizací.

Výcvik bohužel není dosud v České republice akreditován z hlediska zdravotních pojišťoven (podobně jako jiné bodyterapeutické výcviky).

Požadavky na terapeutický certifikát

Dostatečná účast na celém výcviku, která je popsána v části Časový rozsah v odstavci Povolené absence.

Úspěšná účast na zkoušce v polovině i na konci výcviku. Více o zkouškách viz výše.

Kladné posouzení lektorů, že absolvent je osobnostně zralý vykonávat roli psychoterapeuta.

Absolvování 100 hodin individuální psychoterapie. Tyto hodiny nemusí být absolvovány v letech, kdy se konají výcvikové workshopy, ale max. 25 h může být absolvováno před zčátkem skupinové části výcviku. Lze uznat i hodiny absolvované před nebo po této době, ale je doporučeno absolvovat alespoň 15 hodin individuální terapie v každém roce, kdy se konají výcvikové workshopy, aby mohla být optimálně zpracována témata z workshopů a aby byl podpořen sebevývoj účastníků. Nejméně 50% hodin individuální terapie musí být u psychoterapeuta pracujícího přes tělo. Podrobná pravidla pro uznávání hodin individiuální terapie obdrží účastníci e-mailem.

Zpráva popisující vlastní proces a vývoj účastníka výcviku (= já jako klient a účastník výcviku). Měla by být zahrnuta oblast vztahu k sobě, vztahu k druhým, profesní oblast, dění na skupině i v životě. Zpráva je za celé období výcviku v rozsahu nejméně 4 stránek A4. Pokud byla tato zpráva odevzdána už za první polovinu výcviku při žádosti o biorelease certfikát, podává se zpráva pouze za druhou polovinu výcviku v rozsahu nejméně 2 stránek A4.

Tři kazuistiky popisující proces práce se třemi klienty (= já jako terapeut), přičemž dvě z nich je nutné probrat osobně v rámci individuální supervize v rozsahu 3 hodin. Cena těchto supervizí není zahrnuta v ceně výcviku a účastníci ji platí zvlášť. Určenými supervizory jsou Eli Weidenfeld nebo Květa Palusková. Kazuistika obsahuje stručný úvod se souhrnem anamnézy a klientovy zakázky. Dále obsahuje podrobný popis tří sezení, ze kterých bude patrná návaznost práce. Nemusí se nutně jednat o tři po sobě jdoucí sezení, ale pokud to tak není, je třeba to v kazuistice zmínit. Podrobný popis sezení zahrnuje nejen, co se v sessi stalo, ale také myšlenkový proces odehrávající se v hlavě terapeuta. - tedy např. terapeutovo chápání východiska nebo záměru sesse, okamžiky rozhodování terapeuta o výběru intervence a proč se rozhodl tak, jak se rozhodl atd. Jednotlivá sezení ani celá terapie nemusí být "úspěšné", ale měla by být patrná autentická a upřímná reflexe terapeuta. Maximálně jedna z těchto kazuistik může být popis práce s kolegou z výcviku.

Písemná esej o metodě biodynamické psychoterapie a písemná odpověď na otázky z oblasti biodynamické psychoterapie.

Certifikát může být účastníkovi vydán až po úspěšném splnění všech uvedených podmínek a po kladném posouzení lektorů, že absolvent je osobnostně zralý vykonávat roli psychoterapeuta a že v rámci výcviku, kazuistik, písemné eseje i odpovědí na otázky z oblasti biodynamické psychoterapie má dostatečné znalosti a dovednosti pro tuto roli. Pokud rozhodnutí lektorů nebude kladné, pak účastník obdrží pouze potvrzení o absolvovaném počtu hodin, nikoliv certifikát terapeuta.

Tyto podmínky je možné naplnit i po ukončení workshopové části výcviku. O tom, zda daný požadavek byl úspěšně splněn a účastníkovi může být udělen certifikát, rozhoduje tým lektorů.

Požadavky na biorelease certifikát

Absolvování alespoň 130 bloků výcviku.

Absolvování zkoušky biorelease úrovně. Více o zkouškách viz výše. 

Absolvování 40 hodin individuální psychoterapie. Pravidla a doporučení pro tyto individuální hodiny jsou stejná jako u terapeutického certifikátu.

Zpráva popisující vlastní proces a vývoj účastníka výcviku (= já jako klient a účastník výcviku). Měla by být zahrnuta oblast vztahu k sobě, vztahu k druhým, profesní oblast, dění na skupině i v životě. Zpráva je za období první poloviny výcviku v rozsahu nejméně 2 stránek A4.

Dvě kazuistiky popisující proces práce se dvěma klienty (= já jako terapeut). Požadavky na kazuistiky jsou podobné těm u terapeutického certifikátu s tím rozdílem, že součástí kazuistiky je podrobný popis pouze dvou sezení a že se v obou případech může jednat o práci s kolegou z výcviku.

Certifikát může být účastníkovi vydán až po úspěšném splnění všech uvedených podmínek. Tyto podmínky je možné naplnit i  po ukončení první poloviny workshopové části výcviku. O tom, zda daný požadavek byl úspěšně splněn a účastníkovi může být udělen certifikát, rozhoduje tým lektorů, včetně posouzení, že účastník splňuje základní osobnostní předpoklady pro tento certifikát.

 

Na začátek stránky

Zpravodaj o nových akcích

Odesíláme zhruba 6x ročně. Více informací zde.

Aktuální akce:

Úvodní víkend biodynamických masáží

Sebezkušenostní výuka biodynamických masáží, jejichž cílem je energetické přeladění organismu a podpora sebeúzdravných mechanismů klienta, vede Jan Nejedlý
9.-11.3.2018 v Praze

Oidipovské období - hledání zdrojů

Zpracování vývojového období, kde vznikají kořeny toho, jak to máme v partnerských vztazích, vede Mona Lisa Boyesen,
8.-12.3.2018 v Brně
a 15.-19.3.2018 v Praze,.

Reichovy charakterové typy - základy

Typologie osobnosti podle Wilhelma reicha, vede Mona Lisa Boyesen,
18.-20.5.2018

Terapeutická práce s dotekem

Roční kurz na využití doteku v psychoterapii, vede
Jan Nejedlý
začátek předběžně 1.-3.6.2018 nebo 12.-14.10.2018

Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii

Pokračování kurzu typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, vede
Mona Lisa Boyesen
15.-17.6.2018 v Praze
.